Polski Wywiad Gospodarczo Ekonomiczny


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że firma MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 przetwarza informacje ze źródeł publicznych, ogólnodostępnych, internetu oraz pozyskanych danych od klientów, którym MGC Monika Guz świadczy swoje usługi, tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Ogólne Rozporządzenie” lub „RODO”), mają charakter danych osobowych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł. W związku z powyższym informujemy Państwa, że:
 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 wpisaną do rejestru przedsiębiorców w CEDIG NIP 593 247 19 82
 • 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 lub pocztą emailową pod adresem biuro@pwge.pl
 • 3. Administrator wyznaczył na Inspektora Ochrony Danych osobowych Panią Monike Guz, z którą można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6 lub pocztą e-mailową pod adresem biuro@pwge.pl
 • 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
 • 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów, które przyczyniają się do zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Takie produkty dostarcza również klientom MGC MONIKA GUZ informacje na temat płynności finansowej ich klientów i kontrahentów.Pozwala to w ten sposób minimalizować ryzyko nawiązywania relacji biznesowych z nierzetelnymi partnerami. MGC MONIKA GUZ zajmuje również się obrotem wierzytelnościami jak i świadczy usługi inkasa (windykacji należności ). Ponadto MGC MONIKA GUZ świadczy usługi prawne i detektywistyczne dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Firma udostępnia także dane ułatwiające przeprowadzenie skutecznych kampanii marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej MGC MONIKA GUZ ujawnionym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Przetwarzanie danych jest niezbędne, aby Firma mogła tworzyć i dostarczać swoim klientom usługi świadczone przez MGC MONIKA GUZ.
 • 6. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu dostarczania partnerom MGC MONIKA GUZ kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów oraz usług prawnych, jak również w celach statystycznych.
 • 7. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie dostępne, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz dane osobowe pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania w tym usług prawnych i detektywistycznych.
 • 8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne, instytucje, urzędy.
 • 9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców w państwach trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub organizacjach międzynarodowych
 • 10.Pani/Pana dane osobowe będą przez MGC MONIKA GUZ przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w niniejszym dokumencie.
 • 11.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • a/ żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • b/ żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  • c/ żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • d/ żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • e/ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • f/ przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • g/ wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  • h/ z praw wskazanych w pkt.11 powyżej można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@pwge.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres do korespondencji : MGC Monika Guz 83-110 Tczew ul. Gdańska 7a/6
 • 12.Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane w toku prowadzonej działalności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania firmy i wykonywania działalności określonej w tym usług prawnych i detektywistycznych.
 • 13.MGC Monika Guz może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
 • 14.Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 • 15.Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa w niniejszym dokumencie.
 • 
  GODZINY PRACY
  PONIEDZIAŁEK - SOBOTA: 8.00 - 20.00
  TELEFON
  +48 508 949 255
  EMAIL
  biuro@pwge.pl